Beleid

BELEID / POLICY

Veiligheid-, preventie- en integriteitsbeleid
We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en eerlijk, gelijkwaardig en normaal wordt behandeld. Bij SKVA werken we met vrijwilligers die de lessen verzorgen. Alle vrijwilligers worden geïnformeerd over de lokale situatie en uitgelegd hoe er in geval van een calamiteit moet worden gehandeld (o.a. plattegrond van de betreffende locatie en vluchtwegen;  opvangen van de externe hulpverleningsdiensten). Een nieuwe lesgever heeft een aantal jaren karate getraind en wordt door het bestuur geïnformeerd over het beleid van SKVA, hetgeen is vermeld in de akte van oprichting 2004. De nieuwe vrijwilliger wordt in de beginfase begeleid door een ervaren trainer en voert daarna het trainerschap zelfstandig uit. Om de integriteit van de trainers te waarborgen wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van de trainers verlangd. Iedereen kan bij de vertrouwenspersoon (bellen: zie foto hieronder) of via de website een klacht indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur zal de klacht zo snel mogelijk behandelen en passende maatregelen treffen dit gedrag te beëindigen en te voorkomen. Het bestuur en de leraren hebben regelmatig onderling contact over de algemene voortgang.

Security, prevention and integrity policy
We believe it is important that everyone feels safe and is treated fairly, equitably and normally. At SKVA we work with volunteers who provide the lessons. All volunteers are informed about the local situation and explained how to act in the event of a calamity (including a map of the location and escape routes concerned; receiving the external emergency services). A new teacher has trained karate for a number of years and is informed by the board about the policy of SKVA, which is stated in the 2004 deed of incorporation. The new volunteer is supervised by an experienced trainer in the initial phase and then carries out the training independently. To guarantee the integrity of the trainers, a VOG (Certificate of Good Conduct) is required from the trainers. Anyone can submit a complaint to the confidential counselor (call: see photo) or via the website about alleged breaches of integrity and / or transgressive behavior. The board will handle the complaint as soon as possible and take appropriate measures to end and prevent this behavior. The board and the teachers have regular contact with each other about the general progress.

Vertrouwenspersoon / confidential counselor: KOEN

Vertrouwenspersoon
confidential counselor
Koen Vijverman

10 jarig bestaan in 2014: het ging er best hard aan toe tussen Bianca en Mathijs 🙂

De website maakt gebruik van cookies. The website uses cookies.